GENÇTUR KVKK AYDINLATMA METNİ

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca yapılmaktadır. GENÇTUR’un programlarına katılmak isteyen katılımcılarımızın ve bilet almak isteyen yolcularımızın bazı bilgilerine ihtiyaç duymaktayız. Başvuru Formunda katılımcılarımızdan alınan bilgiler, GENÇTUR tarafından veri sorumlusu sıfatıyla, KVKK uyarınca aşağıda anlatılan kapsamda toplanılıp kullanılacaktır.

1- Bilgilerinizi Hangi Amaçlarla Kullanmaktayız?

Başvuru Formunda belirtilen kişisel veriler şu amaçlarla kullanılacaktır:

 • Başvurduğunuz programa uygunluğunuzun değerlendirilebilmesi ve programa katılımınızın sağlanabilmesi,
 • Başvurduğunuz programın aktivitelerine dahil olmanızın sağlanabilmesi,
 • Başvurduğunuz programın başlamasından öncesinde veya program esnasında sizinle iletişime geçilebilmesi,
 • Başvurduğunuz programın etkinliklerinin düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi
 • Başvurduğunuz programın etkinlikleriyle ilgili fikirlerinizin alınabilmesi ve böylece etkinliklerin geliştirilebilmesi
 • Başvurduğunuz program kapsamında gerekli iş süreçlerinin kurgulanması ve gerçekleştirilmesi, etkinlik yönetiminin sağlanabilmesi.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, “Başvuru Formu” ile internet sitesi veya e-posta aracılığıyla elektronik olarak ya da fiziksel olarak toplanabilmektedir. Telefon ile görüşme ya da etkinlikler sırasında da GENÇTUR yetkililerine ya da çalışanlarına da sözel olarak bilgi iletebilirsiniz.

Kişisel verilerinizi toplamamızdaki ve kullanmamızdaki hukuki sebepler şunlardır:

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olan GENÇTUR’un meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (KVKK Madde 5/2/(f) )
 • Başvurduğunuz programa katılımınız ile ilgili sözleşmesel ilişkimizin kurulması ve yerine getirilebilmesi için gerekli olması (KVKK Madde 5/2/(c) )
 • GENÇTUR’un bazı hukuki yükümlülükleri bulunduğundan; hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması (KVKK Madde 5/2/(ç))
 • Tarafınıza, başvurduğunuz program kapsamında size bazı hakların ve menfaatlerin sağlanması veya hak ve menfaatlerinizi kullanmanızın sağlanması (KVKK Madde 5/2/(e))

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Toplanan Kişisel Verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde, GENÇTUR tarafından yukarıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve yetkili özel kişilere aktarılabilecektir.

HAKLARINIZ ve BAŞVURU İMKANI

KVKK’nın 11.maddesi ilgili kişi olarak kişisel haklarınızı tanımlamaktadır. Bunlar:

(1) Kişisel Verileriniz’in işlenip işlenmediğini öğrenme, (2) Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (3) Kişisel Verileriniz’in işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (4) Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verileriniz’in aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (5) Kişisel Verileriniz’in eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin Kişisel Verileriniz’in aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (6) KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (7) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme, (8) Kişisel Verileriniz’in kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarıdır.

Bu haklarınızla ilgili olarak bize her zaman aşağıdaki şekilde başvurabilirsiniz:

Yazılı olarak (ıslak imzalı olarak) bir dilekçe ile, İstiklal Caddesi No:108 Kat:5 Beyoğlu İstanbul açık adresimize teslim edebilirsiniz. Veya; GENÇTUR yetkili ve çalışanlarına daha evvel bildirip sisteme kaydettirdiğiniz e-posta adresiniz üzerinden, info@genctur.com e-postamıza gönderebilirsiniz.

Başvurunuzda;

 1.  Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
 2.  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 3.  Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 4.  Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 5.  Talep konusu,

bulunması zorunludur ve konuya ilişkin bilgi ve belgeleri başvuruya eklemeniz gerekmektedir.

Veri sahiplerinin talep hakkı bulunmayan haller:

Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,

İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,

Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,

Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

Veri sahiplerinin talepleri işleme alınmayacak haller:

Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi,

Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,

Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,

Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,

Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

AÇIK RIZA METNİ

Kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kanun’da ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslar dikkate alınmaktadır. Kişisel verilerinizi mevzuattan doğan yetki ve yükümlülüklerimiz çerçevesinde, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, belirli, açık, meşru amaçlar için ve onayınız çerçevesinde işlenilmektedir. Bu kapsamda tarafınızdan temin edilen ad, soyad, e-posta adresi, adres bilgi, özel nitelikli kişisel veriler gibi veriler kurumumuzun faaliyet ve etkinlikleriyle ilgili çalışmalar hakkında tarafınızı haberdar etmek üzere işlenmektedir. Kişisel verileriniz, elektronik ortamda mevcut bulunan veri tabanımızda muhafaza edilmektedir. Kişisel verilerin işlenmesi, saklanması, kullanılması ve aktarılmasına ilişkin bilgilendirme metnini okudum, anladım.